Föreningen

Mål för verksamheten
Skolans syfte är att på Montessoripedagogiska grunder och med yppersta kvalitet som riktmärke bedriva undervisning och barnomsorg inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi vill verka för en kreativ och stimulerande verksamhet som tillgodoser barnens behov av stimulans, kunskaper, trygghet och varaktiga relationer. Ett grundläggande mål är att barnens personlighet utvecklas mot självständighet och en positiv medvetenhet om den egna rollen i omvärlden. Skolan skall vara en plats där alla kan känna glädje och stolthet. I vår verksamhet kommer barnen i första hand

Föreningens roll
Montessoriskolan i Vaxholm drivs som en ekonomisk förening. Föreningen är huvudman och juridiskt ansvarig för skolan. Skolverket utgör tillsynsmyndighet. Föreningens styrelse har det yttersta arbetsgivaransvaret. Skolans och förskolans operativa ledning sköts av skolchef/rektor och förskolechef. Föreningen är medlem i Svenska Montessoriförbundet.

Medlemskap
Vi hoppas att alla föräldrar med barn i verksamheten har möjlighet att vara delaktiga i gemensamma aktiviteter som anordnas, exempelvis städ- och fixardagar samt utbildningskvällar. Som medlem i föreningen har man rösträtt och möjlighet att påverka valet av styrelse vid årsstämman. Alla föräldrar med barn i verksamheten får ett erbjudande om att bli medlemmar i föreningen. Medlemskapet kostar 100 kr/år och familj.
Bg 5542-0442.