Montessoriskolan Vaxholm – för nyfikna barn!

Vi på Montessori Vaxholm arbetar för att varje barn ska känna glädje och bli motiverad att lära sig nya saker varje dag. Många föräldrar väljer Montessoripedagogiken för att vi utgår från att varje barn kan och vill utvecklas. Våra välutbildade och engagerade pedagoger arbetar för att eleverna ska lära sig tänka kritiskt och självständigt samtidigt som kunskap hela tiden är i fokus. Detta skapar en god grund för ett livslångt lärande. Många föräldrar väljer oss för att vi utgår från att varje barn kan och vill utvecklas

Montessoripedagogiken tar fasta på barnens naturliga nyfikenhet. I vår lilla, personliga skola får eleverna utveckla sitt lärande och sina förmågor för att växa till självständiga individer som vågar ta för sig och tro på sig själva.

Eftersom vi har små elevgrupper så finns det plats för varje barn att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla åldersgrupper har tillgång till montessorimaterial och annat kreativt material. Materialet används för att ge barnen mer konkreta upplevelser och en djupare förståelse. Eleverna, som sedan förskolan tränats i att välja, planera, genomföra och avsluta ett arbete, har möjlighet att påverka sitt eget lärande. Lärarna ser till olika elevers behov och utveckling och observerar var i utvecklingen eleverna befinner sig. Självklart följer vi Läroplanen (LGR 11) och vi har nationella prov.

Att vi på Montessoriskolan Vaxholm dessutom kan erbjuda en fantastisk omgivning är vi mycket stolta över. Förutsättningarna för barnen är de bästa tänkbara.

Fritidsverksamheten bedriver en aktiv verksamhet med aktiviteter kopplade till sitt uppdrag i läroplan. Vårt fritids är integrerad i skolmiljön. 

Vi har ett aktivt fadderarbete på skolan och arbetar med elevdemokrati bland annat genom klassråd och elevråd. Vi värnar om vår goda stämning och sammanhållning på skolan. Vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbning och jobbar aktivt med respekt och hur man är en bra kompis. Hos oss ska alla känna trygghet och trivsel!

Köanmälan SkolanKöanmälan Förskolan

Digital kompetens på Montessori Vaxholm!

Idag, mer än tidigare ställs skolan inför stora förändringar som påverkar elevers lärande och utveckling. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationssätt skapar nya villkor för lärandet, som utmanar och förändrar elevers kunskapsutveckling.

I och med den ökade användningen av digitala medier i skolan förändras också synen på kunskap och lärande. Behovet av den digitala kompetensen har starkt lyfts fram i de nya läroplanerna.

Datorn i sig är inget mål utan ett medel; en naturlig del i den pedagogiska kunskaps-inhämtningen, kommunikationen och relationen mellan människor. Vi använder IT/media i undervisningen där samhället är utgångspunkten för lärandet med ett kreativt producerande förhållningssätt och med tydlig inriktning på att synliggöra läroprocesser och skapa arenor för möten med verkliga mottagare.

Vi tror att vi genom vår IT-satsning kommer att möta våra elever och deras livsvillkor på ett bättre sätt och därigenom kan skapa ett fördjupat lärande med engagemang och motivation. Alla elever i årskurs 4 erbjuds egen dator som ger möjlighet till kreativa lärprocesser vilket ökar elevens lust att lära. Eleven dokumenterar sitt arbete på flera olika sätt.

Vi har god tillgång till teknisk utrustning i alla årskurser och även förskolan har integrerat användningen av i-pads i sin dagliga verksamhet.

F-1

Verksamhet
Vi arbetar åldersblandat på Montessori Vaxholm men eleverna har också lektioner i åldershomogena grupper. Carina ansvarar för klassen.

Alla har rätt att med trygghet, respekt och glädje få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Känslan att lyckas är viktig!

Läs mer

Åk 2-3

Verksamhet
Eleverna i åk 2-3 arbetar varje dag åldersblandat. Vissa lektioner delas eleverna upp och får undervisning i åldershomogena grupper. 

Alla har rätt att med trygghet, respekt och glädje få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Känslan att lyckas är viktig!
 

Läs mer

Åk 4-6

Verksamhet
Vi fortsätter vår satsning på digitala lärverktyg i åk 4-6. Från och med i höst kommer våra elever att framförallt arbeta med chromebooks. Vi kompletterar dessa med iPads och Mac-datorer för det kreativa skapandet.
Egen dator ger verkligen möjlighet till kreativa lärprocesser som gör att elevernas lust att lära ökar. Eleverna gör egna bildspel och filmer där de dokumenterar sitt arbete på flera olika sätt.
Vi arbetar med flera lärverktyg som Nomp i matematik. Att söka information är så mycket enklare när alla har tillgång till dator hela tiden.

Läs mer

Fritids

Verksamhet
Vårt fritids ger eleverna möjlighet att utveckla många olika förmågor. Leken är viktig likväl som möjligheten att lära sig nya saker. 
- fri lek på gården, bygga kojor, klättra, leka roll-lekar, byggprojekt i sandlådan, lekstugan används som del i olika lekar
- digital träning - vi provar Minecraft och programmering
- vi testar olika naturvetenskapliga experiment
- fritt skapande, snickra och pyssla
- drama/teater.

Läs mer